SKELBIMAI

Konkursas Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti

Vadovaudamiesi 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau Aprašas), informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai įmonių, įstaigų vadovų  ir kitoms Apraše nurodytoms pareigoms skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai centralizuotai turi teikti per  Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį)(www.vtd.lt).

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

Radviliškio miesto kultūros centras, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Maironio g. 10, LT 82133 Radviliškis

Direktoriaus pavaduotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.

Pareigybės lygis – A2.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį kultūros srityje.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, humanitarinių arba menų mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį kultūros srityje;
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautiniais susitarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros centrų veiklą, bei gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 4. Mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą;
 5. Mokėti rengti, vykdyti kultūrinius, meninius veiklos projektus ir vadovauti juos rengiant;
 6. Mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas bei pasiūlymus, forminti ir tvarkyti centro duomenų bazę, sudaryti nustatytas ataskaitas;
 7. Išmanyti regiono kultūros savitumą;
 8. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
 9. Mokėti sisteminti gautą informaciją; vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;
 10. Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų);
 11. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
 12. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 13. Būti atsakingam, kūrybiškam, iniciatyviam ir pareigingam.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse
 2. Asmens dokumento kopija
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 4. Gyvenimo aprašymas (CV)
 5. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)

Dokumentų pateikimas:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/.

Išsamesnė informacija:

Indrė Ginkevičienė, Radviliškio miesto kultūros centro direktorė, tel. (8 682) 18082, el.paštas indre.ginkeviciene@radviliskiokc.lt

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Radviliškio miesto kultūros centro interneto svetainėje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo sprendimą priima sprendimą skelbti konkursą priėmęs asmuo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)