„RYTOJ IŠ RYTO RUGELIUS KIRSIM“

Apie renginį

Jau gražia tradicija tapo Škaplierinės atlaidus švęsti Radviliškyje. Kol rugiapjūtės darbymetis dar neprasidėjo, Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“ ir renginio gaspadoriai Jūratė ir Donatas Stakvilevičiai visus sukvietė į rugine duona kvepiančią, pievų gėlėmis išdabintą, liaudiškų šokių žingsniais ir folkloro muzikos garsais apipintą šventės kiemą. Po Škaplierinės atlaidų mišių iš bažnyčios visi skubėjo į tradiciniu tapusį folkloro festivalį „Rytoj iš ryto rugelius kirsim“.

Festivalyje dalyvavo ir savo programas radviliškiečiams dovanojo liaudies pasakotoja Danutė Briedienė iš Pavartyčių, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos folkloro ansamblis „VIEVERSĖLIS“ (vad. Arūnas. Stankus), Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų folkloro ansamblis „PULKELIS“ (vad. Regina Zigmantienė), Baisogalos kultūros centro folkloro ansamblis „DAINORIAI“ (vad. Asta Jurevičienė ir Paulius Kablys) ir šventės šeimininkai Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „AIDIJA“ (vad. Donatas Stakvilevičius).

Škap­lie­ri­nė, dar ki­taip va­di­na­ma pra­pjo­vo­mis, nuo se­no lai­ky­ta ru­giap­jū­tės pra­džia. Tą­dien bū­da­vo apei­na­mi ru­giai. Šei­mi­nin­kas nu­pjau­da­vo pir­mą sruo­gą ru­gių ir at­neš­da­vo šei­mai pa­si­vai­šin­ti. Nup­jo­vus ir pa­sta­čius pir­mą ru­gių pė­dą, pjo­vė­jai nu­si­lenk­da­vo sau­lei, dai­nuo­da­vo pjū­ties dai­nas. Pir­mo­ji ru­gių pė­da va­din­ta „šei­mi­nin­ku“. Ti­kė­ta, kad ji sau­go nuo bė­dų.

Renginio sumanytojus ir visus dalyvius pasveikino Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčios vikaras altaristas, kunigas Edvardas Zeidotas.

An­samb­lie­čiai pa­do­va­no­jo ves­tu­vi­nių, ru­giap­jū­tės ir ki­to­kių lie­tu­vių liau­dies dai­nų, kėlė ūpą ne tik darbščiai mezgusiems kojinių mezgimo čempionato mezgėjams, bet ir susirinkusiems žiūrovams. Visi smagiai lingavo į muzikos taktą. „Ai­di­jos“ šo­kė­jai ve­dė šok­ti žiū­ro­vus ir vaišino tru­pie­žiumi. Šio se­no­vi­nio, karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis nuo dar­bų pail­su­sius lie­tu­vius gai­vin­da­vu­sio pa­tie­ka­lo už­te­ko vi­siems no­rin­tiems. Tru­pie­žiaus – šalts­riu­bės iš sal­din­to van­dens ir ja­me už­merk­tos duo­nos ga­ba­lė­lių, anks­čiau va­din­to ir uba­gie­ne – du di­de­lius bi­do­nus pa­ga­mi­no ansamblio nariai Mei­lu­tė ir Ar­tū­ras Ku­bi­liai.

Radviliškio miesto kultūros centro direktorė Indrė Ginkevičienė padėkojo kolektyvams už folkloro tradicijų puoselėjimą ir sklaidą Škaplierinės atlaidų folkloro ansamblių festivalyje ir įteikė tau­to­dai­li­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Ar­bu­šaus­ko kurtas atminimo dovanas bei simbolinius šventės rėmėjų „Lauknešėlius“ kolektyvų vadovams. Kolektyvai išsiskirti neskubėjo, gražioje bendrystėje pavakarojo, kultūros centro šeimininkių Rimos, Nijolės ir Jurgos paruoštu troškiniu vaišinosi.

Se­no­vė­je sa­ky­da­vo, jog per Škap­lie­ri­nę ne­rei­kė­tų dirb­ti, kad vė­jai na­mų sto­gų ne­plėš­tų, ru­gių neiš­gul­dy­tų. O mes ir nedirbome – šokome, dainavome, trupiežių ragavome, su bičiuliais bendravome,  pakvietėme susitikti po rugiapjūtės darbų ir kituose Radviliškio miesto kultūros centro renginiuose.

Organizatoriai:

Radviliškio miesto kultūros centras

Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „AIDIJA“

 Dėkojame renginio rėmėjams:

Už tradicinę, kvapnią duoną  – UAB „Gudelių duona”

Už maistingas daržoves ir saldžias avietes – „Špakauskų ūkiui“

Už gardžius mėsos gaminius – UAB „Kumpeliukas“

Už gaivią girą  – Čygo – Kalkio tikrai ūkinei bendrijai „RINKUŠKIAI“

Už agurkus – ūkininkams Mantui ir Gedui Jasiukaičiams iš Daugėlaičių

Už sūrius dėkojame „Tado Krapiko ūkiui“

Renginio fotografei Agnei Bajoraitei

 

 

Kiti skelbimai

Partneriai

Skip to content